لیست و نقشه مناطق توزیع

کد منطقهعنوان منطقهریزمناطقسطحسطح پوششدانلود
۱سالاریهولیعصر (قدس)
صفاشهر
سالاریه
الغدیر
بوعلی
صدوقی (زنبیل آباد)
A
A
A
A
A
A
از بلوار الغدیر تا خروجی میدان مفید و جمکران کامل
از بلوار الغدیر تا میدان مفید کامل
از ورودی بلوار امین تا مرز خیابان صفاشهر و صدوق کامل
از میدان ارتش تا ورودی پردیسان کامل
از میدان صدوقی تا میدان سالاریه سمت چپ
از میدان صدوقی تا میدان مفید سمت راست
نمایش
۲بنیادبلوار شهید کریمی (بنیاد)
خیابان شهید کریمی
عدالت
لقمان
ایثار
زین الدین
امام سجاد(ع)
قمر بنی هاشم
حضرت ابوالفضل
خرم
صدوقی (زنبیل آباد)
رجایی
A
A
C
C
C
D
D
D
D
A
D
از میدان مفید تا تقاطع جمهوری کامل
از ورودی بنیاد تا انتهای خیابان کامل
از میدان عدالت تا تقاطع جمهوری کامل
از ورودی بنیاد تا میدان عدالت کامل
از تقاطع امام سجاد تا خیابان ذوالفقار کامل
از میدان جوان تا انتها کامل
از ورودی شهید کریمی تا میدان ایثار کامل
از میدان جوان تا میدان ایثار کامل
از ورودی صدوقی تا خروجی بنیاد کامل
از ورودی بنیاد تا خیابان فجر کامل
از فلکه مفید تا ابتدای فجر
از ورودی بنیاد تا انتها کامل
نمایش
۳بلوار امینعطاران
مفتح
بلوارامین
گلستان
قائم
جمهوری
بوعلی
صدوقی(زنبیل آباد)
ساحلی
A
C
A
C
C
A
A
A
D
از میدان صدوقی تا تقاطع جمهوری کامل
از ورودی بلوار امین تا تقاطع عطاران کامل
از پل جمهوری تا میدان ارتش کامل
از ورودی بلوارامین تا تقاطع عطاران کامل
از ورودی صدوقی تا تقاطع جمهوری سمت چپ
از ورودی بلوار امین تا تقاطع عطاران
از میدان سالاریه تا میدان صدوقی سمت چپ
از ورودی بلوارامین تا فلکه صدوقی کامل
از مصلی تا ابتدای بلوار دانش کامل
نمایش
۴زنبیل آبادقائم
امام حسین (ع)
فردوسی
فجر
جمهوری
بقیه الله(یزدانشهر)
دانیال
D
A
B
C
A
B
B
از ورودی صدوقی تا تقاطع جمهوری سمت راست
از ورودی صدوقی تا ابتدای دانیال کامل
از ورودی صدوقی تا دانیال کامل
از ورودی صدوقی تا ورودی لقمان سمت چپ
از تقاطع قائم تا ورودی انسجام
از ورودی جمهوری تا ریل آهن کامل
از میدان عدالت تا میدان نور کامل
نمایش
۵صفائیهفاطمی(دورشهر)
شهدا(صفائیه)
سمیه
معلم
آیت الله منتظری
بسیج(هنرستان)
نیایش
A
A
A
C
C
A
B
از میدان شهدا تا میدان رسالت کامل
از چهارراه بیمارستان تا میدان شهدا کامل
از میدان رسالت تا میدان معلم هردو طرف
از چهاراه بیمارستان تا میدان معلم سمت راست
از بلوار بهار تا بلوار دانش کامل
از میدان رسالت تا میدان بسیج کامل
از مصلی تا میدان شهدا کامل
نمایش
۶آذرکوچه آهنی
قدس(زاویه)
گلزار
روحانی
محلاتی
۱۵خرداد
شهرک اندیشه
نوبهار
بسیج
آذر
A
C
A
A
A
A
C
C
C
A
از ورودی محلاتی تا زاویه کامل
از ورودی دل آذر تا آیت الله بهاءالدینی کامل
از چهار راه انقلاب تا ورودی کلهری کامل
از چهارراه انقلاب تا میدان میرزا قمی سمت راست
از میدان پلیس تا میدان آسایشگاه کامل
از میدان محلاتی تا تقاطع روحانی سمت چپ
از ورودی دل آذر تا میدان ولیعصر کامل
از ورودی پانزده خرداد تا ورودی آذر سمت چپ
از میدان بسیج تا چهارراه انقلاب سمت راست
از نیکوئی تا م پلیس/میدان پلیس تا م ولیعصر سمت راست
نمایش
۷نوبهارآذر
عماریاسر
۱۵خرداد
نوبهار
دروازه ری
A
A
A
B
C
از میدان میرزا قمی تا چهارراه عماریاسر سمت چپ
از چهارراه آذر تا ابتدای پانزده خرداد سمت راست
از تقاطع عماریاسر تا تقاطع روحانی
از ورودی ۱۵خرداد تا ورودی آذر سمت راست
از ورودی ۱۵خرداد تا انتها کامل
نمایش
۸کلهرآذر
کلهر
شهرقائم
جمکران
A
A
B
C
از میدان پلیس تا میدان ولیعصر سمت راست
از ورودی گلزار تا ورودی شهر قائم کامل
از میدان ولیعصر تا نتها کامل
از ابتدا تا انتها کامل
نمایش
۹چهارمردانمرعشی نجفی(ارم)
انقلاب(چهارمردان)
معلم
بسیج
آذر
روحانی
۴۵متری عماریاسر
A
A
A
A
A
A
A
از ورودی انقلاب تا چهارراه بیمارستان کامل
از ورودی ارم تا چهار راه گلزار کامل
از چهار راه بیمارستان تا انتها سمت چپ
از میدان بسیج تا میدان میرزای قمی سمت چپ
از میدان میرزای قمی تا سه راه بازار سمت چپ
از چهار راه گلزار تا میدان میرزای قمی سمت چپ
از ورودی انقلاب تا تقاطع آذر کامل
نمایش
۱۰۱۵ خردادشهید صادقی(نو قطار)
پیام نور
شهرک جهاد
آسایشگاه
آیت الله بهاءالدینی
۷۵متری عماریاسر
۱۵خرداد
D
C
C
C
D
A
A
از میدان صادقی تا کمربندی کامل
از بلوار تعاون تا کمربندی کامل
از ابتدای خیابان نظری ثابت تا انتها کامل
از میدان آسایشگاه تا میدان ولیعصر کامل
از میدان آسایشگاه تا ورودی جاده سراجه کامل
از تقاطع پانزده خرداد تا کمربندی سمت راست
از چهارراه پانزده خرداد تا کمربندی کاشان سمت چپ
نمایش
۱۱باجکعماریاسر
باجک۱
باجک۲
فرهنگیان(باجک۳)
۱۵خرداد
بازار
لواسانی
A
A
A
B
A
A
C
از تقاطع آذر تا انتها سمت چپ
از چهار راه بازار تا میدان جهاد
از میدان جهاد تا پل فرهنگیان
از پل فرهنگیان تا انتها کامل
از تقاطع بلوار رضوی تا تقاطع عماریاسر کامل
از ورودی پل علیخانی تا خیابان بیطرفان کامل
نمایش
۱۲نوابهدف
موسی صدر(خاکفرج)
نواب
کیوانفر
آیت الله مدنی
نیروی هوایی
ایستگاه
A
A
A
A
D
B
A
از میدان مطهری تا میدان سعیدی
از میدان مطهری تا میدان نواب کامل
از میدان آزادگان تا میدان نواب کامل
از میدان الهادی تا چهارراه هفت تیر
از ورودی بهشتی تا خیابان نواب کامل
از میدان سعیدی تا پل زیرگذر سمت چپ
از چهار راه غفاری تا انتها کامل
نمایش
۱۳بهشتیآزادگان
چمران
هفت تیر
نواب
امیرالمومنین
بلواربهشتی
حاجی زاده
بهشتی
C
B
A
B
C
A
D
A
از میدان آزادگان تا کمربندی کامل
از ورودی بهشتی تا میدن آزادگان کامل
از ورودی بهشتی تا میدان حاجی زاده کامل
از میدان شهرداری تا میدان آزادگان هر دو طرف
از ورودی بهشتی تا خیابان نواب کامل
از میدان امام تا میدان آزادگان سمت راست
از میدان حاجی زاده تا کمربندی کامل
از ورودی امام تا تقاطع هفت تیر سمت چپ
نمایش
۱۴کیوانفرهفت تیر(حاج زینل)
بهشتی
کیوانفر
آیت الله سعیدی(یخچال)
بلوار زینبیه
شهیدان حسنی(مطهری۲۴)
امام
تولید دارو
A
A
A
D
D
B
A
B
از میدان سعیدی تا چهار راه هفت تیر کامل
از ورودی امام تا تقاطع هفت تیر سمت راست
از میدان الهادی تا تقاطع امام سمت چپ
از ورودی امام تا خیابان کارگر کامل
از ورودی امام تا ریل راه آهن کامل
از تقاطع کیوانفر تا تقاطع بهشتی کامل
از میدان سعیدی تا میدان امام دو طرف
از ورودی امام تا انتها کامل
نمایش
۱۵انصارمرصاد
امام حسن
انصار
باسکول
بلواربهشتی
امام
کارگر
تقوی
خیام
عابدی
D
A
B
C
A
A
D
D
A
C
از میدان آزادگان تا میدان ۷۲تن کامل
از تقاطع عابدی تا کمربندی کامل
از میدان دقایقی تا کمربندی کامل
از ورودی امام تا خیابان سهیلی کامل
از میدان امام تا میدان آزادگان سمت چپ
از میدان امام تا پل دستغیب کامل
از میدان امام تا چهار راه خیام سمت راست
از ورودی مدرس تا خیابان کارگر کامل
از ورودی مدرس تا تقاطع کارگر سمت چپ
از میدان آزادگان تا فلکه زین الدین کامل
نمایش
۱۶مدرسسهیلی
سینا
خیام
میثم
توانیر
حافظ
شیک
مدرس
مهدیه
امام
D
C
A
B
D
D
D
A
D
A
از ورودی امام تا میدان زین الدین کامل
از ورودی مدرس تا توانیر کامل
از ورودی مدرس تا تقاطع کارگر سمت راست
از ورودی مدرس تا انتها کامل
از ورودی امام تا انتها کامل
از ورودی مدرس تا انتها کامل
از ورودی مدرس تا انتها کامل
از میدان زین الدین تا کمربندی کامل
از ورودی مدرس تا انتها کامل
از فلکه زین الدین تا پل دستغیب سمت چپ
نمایش
۱۷سوم خردادفاطمیه
امام حسین(طلاب)
امامزاده ابراهیم
سوم خرداد
کشاورز شمالی
C
C
A
A
B
از تقاطع کارگر تا کمربندی کامل
از ورودی سوم خردا تا کشاورز شمالی کامل
از چهارراه سوم خرداد تامیدان کشاورز سمت راست
از ابتدا تا تقاطع امامزاده ابراهیم سمت راست
از میدان کشاورز تا تقاطع شهرک امام حسین کامل
نمایش
۱۸سلامتولیعصر
هندیان
سلامت
سوم خرداد
موسی بن جعفر
امامزاده ابراهیم
B
D
D
B
B
A
از ورودی سوم خرداد تا خیابان امامزاده ابراهیم کامل
از ورودی امامزاده ابراهیم تا خیابان کارگر کامل
از ورودی سوم خرداد تا تقاطع ولیعصر کامل
از ورودی کارگر تا خیابان امامزاده ابراهیم سمت چپ
از وروردی سوم خرداد تا خیابان امامزاده ابراهیم کامل
از تقاطع زاد تا تقاطع سوم خرداد
نمایش
۱۹کاشانیزاد
توحید(نیروگاه)
امامزاده ابراهیم
حافظ
فهیمی
کاشانی
A
A
A
D
C
A
از ورودی امامزاده ابراهیم تا میدان توحید کامل
از پل تا میدان امینی بیات سمت راست
از تقاطع زاد تا میدان معصومیه سمت چپ
از ورودی توحید تا خیابان امامزاده ابراهیم کامل
از ورودی توحید تا خیابان امامزاده ابراهیم کامل
از میدان توحید تا خیابان امامزاده ابراهیم سمت راست
نمایش
۲۰مطهریتوحید(نیروگاه)
کاشانی
زنگارکی
مطهری
امامزاده ابراهیم
ستاری
کشاورز جنوبی
A
A
A
B
A
C
B
از میدان امینی بیات تا میدان نبوت سمت راست
از میدان توحید تا خیابان امامزاده ابراهیم سمت چپ
از میدان امینی بیات تا ورودی مطهری کامل
از میدان امینی بیات تا خیابان امامزاده ابراهیم کامل
از میدان معصومیه تا میدان کشاورز سمت چپ
از ورودی توحید تا تقاطع سوم خرداد کامل
از میدان نبوت تا میدان کشاورز
نمایش
۲۱جوادالائمهجمهوری
جوادالائمه
دوطفلان
مالک اشتر
امام رضا
صادقیه
امام جواد
سعدگان
باهنر
توحید(نیروگاه)
A
A
C
C
C
B
C
D
C
A
از تقاطع جوادالائمه تا خیابان دوطفلان کامل
از ورودی توحید تا بلوار امام علی کامل
از ورودی توحید تا تقاطع جمهوری سمت راست
از ورودی توحید تا تقاطع جمهوری کامل
از ورودی باهنر تا انتها کامل
از ابتدای بلوار امام رضا تا انتها
از ورودی باهنر تا انتها کامل
از تقاطع شاهد تا انتها کامل
از بلوار امام علی تا تقاطع سعدگان کامل
از پل تا میدان توحید سمت چپ
نمایش
۲۲نبوتتوحید(نیروگاه)
نبوت
محتشم کاشانی
جانبازان
ستاری جنوبی
قلعه کامکار
سیدمعصوم
A
B
C
C
C
C
D
از میدان نبوت تا کمربندی ساوه
از میدان نبوت تا ورودی ولیعصر کامل
از ورودی توحید تا خیابان امامزاده ابراهیم کامل
از ورودی امامزاده ابراهیم تا کمربندی کامل
از ورودی توحید تا تقاطع سواران سمت راست
از ورودی امامزاده ابراهیم تا انتها کامل
از میدان نبوت تا میدان کشاورز
نمایش
۲۳شاهدسواران
شاهد
ستاری جنوبی
امام حسین (ع)
دوطفلان
توحید
C
A
D
B
C
A
از تقاطع جوادالائمه تا تقاطع ولیعصر کامل
از میدان امینی بیات تا بلوار امام علی کامل
از ورودی توحید تا تقاطع سواران سمت چپ
از ورودی توحید تا خیابان سواران کامل
از ورودی توحید تا تقاطع جمهوری سمت چپ
از تقاطع شیرخوارگاه تا چهارراه ستاری سمت چپ
نمایش
۲۴ولیعصرموسوی
قمربنی هاشم
معصومیه
ولیعصر(شیخ آباد)
C
C
C
B
از تقاطع سواران تا کمربندی کامل
از تقاطع ولیعصر تا انتها کامل
از تقاطع موسوی تا خیابان قمربنی هاشم کامل
از ورودی توحید تا کمربندی اراک کامل
نمایش
۲۵پردیسان۱تیراژه
شهیدان آقا یوسفی
بلوار امام صادق(ع)
خیابان زمرد
شهیدان تلخابی
شهیدان احمدی
اندیشه
ایمان
الهیه
اسوه
دهلاویه
هویزه
آزادی
البرز
سبلان
بلوار امامت
A
A
A
B
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
از ورودی بلوار فرهنگ تا میدان تیراژه
از ورودی بلوار فرهنگ تا تقاطع جام جم
از ورودی الغدیر تا جاده ورجان
حد فاصل خیابان آقایوسفی تا اندیشه
حدفاصل خیابان آقایوسفی تا ایمان
حدفاصل خیابان آقایوسفی تا اندیشه
ازورودی فرهنگ تا تقاطع آقایوسفی
ازورودی فرهنگ تا خیابان زمرد
حدفاصل بلوار امام صادق تا بلوار فرهنگ
از ورودی سلمان تا تقاطع امام علی
از ورودی سلمان تا تقاطع امام علی
از ورودی شهروند تا تقاطع امام علی
از ورودی سلمان تا تقاطع شهر وند
ازورودی سلمان تا بلوار مسلم
از ورودی الغدیر تا جاده ور جان
نمایش
۲۶پردیسان۲استقلال
خیابان شجاعت
شهاب دانش
اقلیمی
شهید مخلصی
خیابان فقاهت
شهیدان موتلفه
سلمان
احمد کوچکی
شهروند
شهرداری
امام علی (ع)
بهمن۲۲
C
B
C
B
B
B
A
A
C
A
A
A
A
از فلکه شهرداری تا بلوار امامت
از ورودی بلوار امام علی تا انتها
از تقاطع سلمان تا بلوار امامت
از ورودی سلمان تا خیابان ۲۲بهمن
از ورودی سلمان تا خیابان ۲۲بهمن
از ورودی اردیبهشت تا تقاطع شجاعت
از ورودی ابوطالب تا انتها
از ورودی شهروند تا بلوار فرهنگ
از ورودی آزادی تا خیابان مخلصی
از تقاطع فرهنگ تا بلوار امامت
از تقاطع امام علی تا خیابان استقلال
از تقاطع ۲۲بهمن تا بلوار امام صادق
از بلوار آزادی تا بلوار امامت
نمایش
کد منطقهعنوان منطقه ریز مناطق 


۲۷

کهک
کهک
فردو
تیره
خاوه
دستگرد
ابادی امامزاده اسماعیل
فردو
میم
وشنوه
ویریچ
ابرجس
بیدهند
خوراباد
سیرو
شاهزاده ابراهیم
صرم
قبادبزن
کرمجگان
ورجان
ونارج


۲۸


سلفچگان
راهجرد شرقی
نیزار
مزرعه احمدآباد
اسلام آباد
مزرعه باوین
باغ یک
بشارت آباد
بنابر
تاج خاتون
مزرعه غیاث آباد
مزرعه جنگی
مزرعه جلیل آباد
جنداب
مزرعه چپربلاغ
مزرعه حسین آباد
داوودآباد
درویش بیگی
دیزیجان
راهجرد
زرواریان
زیبکان
سالیون
سنجگان
شوراب
زیرونی
طرلاب
مزرعه عباس آباد
مزرعه علی آباد
علی آباد تقی خان
عنایت بیک
فتح آباد
قاضی بالا
قاضی پایین
قره سو
قلعه اله قلی بیک
سیدآباد
مزرعه گرنگان
مزرعه محسن آباد
محمد بیک
مزرعه سه تن
نیجه
یکه باغ
مزرعه عزیزآباد
مزرعه طالبی
قلعه مرض علی
مزرعه آقا میری
مزرعه کلاه برج
مزرعه فرامرز
مزرعه سیاوش وفایی
چال گنبد
چشمه علی
حاجی آباد نیزاز
حسن آباد
حسین آباد
حصار سرخ
خدیجه خاتون
خرم آباد
خلج آباد
خلیل آباد
دولت آباد
ساریه خاتون
طایقان
عشرت آباد
علی آباد
فرح آباد
قلعه چم
مجید آباد
نیزار


۲۹


جعفریه
الویرآباد
باقرآباد
بخش آباد
پاچیان
پستگان
جعفرآباد
حاجی آباد کاشانی
حسین آباد زند
حسین آباد گائینی(حسین آباد پل)
حیدرآباد
خدرآباد
نورآباد
اشتریه
دولت آباد
دیزار
دولت آباد
رحمت آباد
رستک
رضاآباد گائینی
سعدآباد
بستان آباد
شریف آباد زند
شریف آباد گاوخونی
شمس آباد گائینی
صفدر
صفی آباد
عبدل آباد بالا
شریف آباد
طغرود
کلاغ نشین
گلستان
علی آباد رودخانه
علی آباد انقلاب
فتح آباد
فیض آباد
غزل آباد
کتانعلی
کریم آباد
محمد آباد اسلامی
محمود آباد
معصوم آباد
مقبل آباد
نجم آباد
لاچینک
چاه صادق خان
محمد آباد گائینی
صیدآباد۳۰قنوات
قمرود
قنوات
کوشک بهرام
غلام بلاغی
شاهجرد
قاشقابلاغ
محمودآبادشادجرد
اکبرآباد
البرز
امیرآباد
خدرآباد
امیرآباد گنجی
امین آباد
باغک
باغ نو
باقرآباد
فیض آباد
قشلاق البرز
جعفرآباد
چاه شور
چشمه شور
حاجی آباد
حاجی آباد مسیله
حسنلی
حسین آباد
داش بلاغ
دولای قارقی
رحمت آباد
سام آباد
حاجی آباد آقا
حسین آباد میش مست
حصار شنه
خلج آباد
دانیون
مومن آباد
محمد آباد
ساری بلاغ
سیف آباد
شریف آباد
شورک آباد
شیرین آباد
شیرین بلاغ
صدرآباد
سفرآباد
صیدآباد
طویله بلاغی
عسگرسویی
علی آباد
عین آباد
فرج آباد
فرودگاه کوشک نصرت
خیرآباد
عسگر آباد
قلعه حاج سلیمان
قلعه سلطان باجی
قلعه سنگی
قلعه صدری
قمرود
قنبرعلی
قوجی داغی
کاج
کریم آباد
کورگل
کوشک نصرت
کوه سفید
ایلیخی بلاغی
قنات نو
کریم آباد
لنگرود
مبارک آباد
گنجه
محمد آباد
محمد آباد
قلعه کلهرها
مشک آباد
مظفرآباد مسیله
ملک آباد
قشلاق ملک قلعه
میرآباد
میل یزدان
نعل بندان
نعمت آباد
نیزار
یانوق
انجیرلی
چشمه پلنگ پایین
غلام آباد
عسگرآباد موقوفه گلپایگانی
عباس آباد
دامشهر
کاروانسرای دیرکچی
عباس آباد
مهدی آباد
جنت آباد
اسلام آباد
محسن آباد
دولت آباد آقا
زالون آباد
زنبورک
سراجه
شمس آباد
فتح آباد
نجم آباد
نواران
هاشم آباد۳۱خلجستان
دستجرد
قاهان
احمدآباد
رستگان
زیزگان
سرخده
سفت
سفید آله
سناوند
تینوج
عیسی آباد
فوجرد
کندرود
گیو
مقبول آباد
منصورآباد
موجان
نایه
امره
جریک اغاج
جوزه
نورآباد
ورزنه
وشاره
همت آباد
روشگان
کیاب
عبدانک
عغلک
اسفید
الگان
انجیله
بنابر
گزآباد
جمزقان
چاهک
حسن آباد
خرابک بالا
رزبند
چمانک
رحمت آباد
سولقان
علی خان بیکی
کاسوا
گروکی
موشکیه
مهرزمین
نویس
وسفونجرد
ونان
بالخور
کهندان
مزرعه شهید سبزعلی
کد منطقهعنوان منطقهریز مناطق
۳۲
کسب و کار
سطح a : ولیعصر (شهرک قدس)،صفاشهر، سالاریه، بوعلی، بلوارامین، صدوقی، یلوار شهید کریمی(بنیاد)، عطاران، ۲۰ متری امام حسین، دورشهر، صفائیه، هنرستان، خیابان ارم، آذر، کلهر، باجک ۱ و ۲، عماریاسر، هفت تیر، خیابان امام خمینی، خیابان مدرس، ۲۰ متری شهید بهشتی، ۳۰ متری کیوانفر، توحید، زنگارکی، امامزاده ابراهیم، ۲۴ م آیت الله کاشانی، جوادالائمه، شاهد، خیام، بلوار غدیر، بلوار جمهوری، بلوار ۱۵ خرداد، شهرک امام حسن
سطح b : اقاقیا، دانیال، یزدانشهر، مفتح، بلوار نیایش، ۲۴ متری مطهری، خاکفرج، نواب، هدف، ۱۰متری امیرالمومنین، ۲۰ متری زاد، کشاورز، سوم خرداد
سطح c : فجر، لقمان، ۵۵متری فردوسی، مفتح جنوبی، ۳۰ متری قائم، حافظ، مالک اشتر، گلستان، سمیه، انسجام، ساحلی، بلوار منتظری، خیابان معلم، خیابان انقلاب، شهرقائم (عج)، فرهنگیان، زاویه، انصارالحسین، بلوار شهید عابدی، میثم، نیروی هوایی، چمران، آزادگان، شهرک امام حسین، شهرک فاطمیه، سواران، ستاری
سطح d : هدایت، چمران جنوبی، چهارده معصوم، مهدیه، جهانبینی، ۲۰ متری ابوالفضل، رسالت، شهرک جهاد، نوبهار، شهرک پیام نور، توانیر، تولید دارو، حاجی زاده، ۲۲ بهمن، کارگر، مالک اشتر، دوطفلان

توزیع

از آنجایی که مهم‌ترین مرحله در تبلیغات از طریق رسانه‌های مکتوب پروسه‌ی توزیع آن‌ها می‌باشد ما با توانایی منحصر به فرد خود بالاترین میزان کیفیت ممکن را در این مجموعه ایجاد نموده‌ایم.

برخی از ویژگی‌های واحد توزیع پیک شهروند :

– ۱۱ سال (۱۳۲ماه) فعالیت مستمر در زمینه‌ی توزیع انواع مجلات و سایر رسانه‌های مکتوب.

– ارائه‌ی ضمانت اجرایی کیفیت پخش در قرارداد، جهت اطمینان خاطر شما.

– ارائه‌ی ریز گزارشات پیشبرد فرآیند روزانه توزیع از طریق پیامک، کانال تلگرام و سایت کانون

– وجود قابلیت مشاهده‌ی لحظه‌ای و آنلاین عملکرد موزعین و واحد توزیع از طریق سایت با بهره‌گیری از علوم روز کامپیوتر و IT و قابلیت‌های ویژه‌ی GIS و GPS.

– حفاظت تبلیغات شما در برابر باران، رطوبت، خط و خش، خاک و… با توزیع سفارش شما در بسته‌بندی‌های سلفونی.

– استفاده از به روزترین نقشه‌های دقیق چند لایه شهری GIS

– برخورداری از تیم اجرایی و موزعین متعهد و آموزش دیده‌ی خانم و آقا.

– نظارت دقیق و لحظه ای بر عملکرد موزعین در تمام مدت پروسه‌ی توزیع با استفاده از تیم کنترل چند سطحی ایجاد شده شامل مسؤولین ناظر، مشاورین ارزیاب و….

– استفاده از ابزارها، امکانات و تجهیزات تخصصی تولید شده ویژه‌ی واحد توزیع.

– بکارگیری خودروهای تغییر یافته ویژه‌ی توزیع جهت تسریع و تسهیل روال.

– تدوین آیین نامه‌ها، قوانین و استراتژی‌های خلاقی که برگرفته از تجارب حاصل از سال‌ها تلاش بی‌وقفه در این عرصه می‌باشد.

– توزیع هدفمند با قابلیت انتخاب کل یا بخشی از شهر براساس لیست مناطق توزیع.

گزارشات توزیع

شهریور ماه ۹۶

 
کلیه حقوق و محتوای مندرج در این سایت اعم از فرم‌ها، نقشه‌ها و فایل‌ها، متعلق به کانون تبلیغاتی پیک شهروند بوده و استفاده از آنها بدون کسب اجازه مکتوب پیگرد قانونی دارد.