لیست قیمت

بخشجایگاهقیمت فروش


جلد
روی جلد
داخلی اول
داخلی آخر
پشت جلد
۱/۶۰۰/۰۰۰
۹۵۰/۰۰۰
۸۵۰/۰۰۰
۱/۵۰۰/۰۰۰


ویژه
روبروی داخلی اول
صفحات ویژه
دو صفحه وسط (جفت)
دو صفحه وسط (تک)
روبروی داخلی آخر
۹۵۰/۰۰۰
۸۰۰/۰۰۰
۱/۵۰۰/۰۰۰
۸۰۰/۰۰۰
۸۵۰/۰۰۰


متن
تمام
نیم
یک چهارم
یک هشتم
۶۹۰/۰۰۰
۳۹۰/۰۰۰
۲۹۰/۰۰۰
۱۹۰/۰۰۰

صفحات استپ
تک صفحه
دو صفحه
چهار صفحه
۹۵۰/۰۰۰
۱/۷۰۰/۰۰۰
۲/۷۰۰/۰۰۰

اسپانسرینگ مسابقات
تک صفحه
دو صفحه
چهار صفحه
۴۰۰/۰۰۰
۷۰۰/۰۰۰
۱/۲۰۰/۰۰۰

اسپانسرینگ سلفون بسته بندی
یک دوره ۱۴۰/۰۰۰ نسخه
دو دوره ۲۸۰/۰۰۰ نسخه
سه دوره ۴۲۰/۰۰۰ نسخه
۴/۰۰۰/۰۰۰
۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۰

بسته های پیشنهادی

دانلود اطلاعات تکمیلی

کلیه حقوق و محتوای مندرج در این سایت اعم از فرم‌ها، نقشه‌ها و فایل‌ها، متعلق به کانون تبلیغاتی پیک شهروند بوده و استفاده از آنها بدون کسب اجازه مکتوب پیگرد قانونی دارد.